so sánh tính từ và phó từ ở trên tiếng anh

>> đào tạo , e-learning, anh văn , học anh văn , ngữ pháp ngoại ngữ

 

Câu hỏi: Tôi học tiếng anh hơn 20 năm ở trường nhưng tôi vẫn không phải biết chính xác vị trí của một phụ từ . Có tiêu chuẩn nào về vị trí bởi trạng từ ở trong câu chẳng phải ? Xin đa tạ .

Trả lời:

Đây cũng là một trong các câu hỏi thường thấy bởi nhiều học viên khi tham dự khoá học anh ngữ dành cho người mất căn bản. Bài viết dưới đây sẽ trợ giúp các bạn hiểu rõ hơn về trạng từ và vị trí của phó từ trong tiếng anh . Thông thường trạng từ thường có ba vị trí ở trong câu;

  1. Đứng đầu câu (trước chủ ngữ)
  2. Đứng giữa (sau chủ ngữ và trước động từ vị ngữ, hoặc ngay sau động từ chính) hoặc
  3. Đứng cuối câu (hoặc mệnh đề).

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhấtPhụ từ trên ngoại ngữ : Vị trí, đặc trưng cấu trúc và bài tập áp dụng

1> Vị trí đầu câu các phó từ liên kết, thường nối một mệnh đề với những gì được phát biểu đến trước đó, sẽ đứng ở vị trí này. phó từ chỉ thời gian có khả năng đứng ở vị trí này khi các bạn muốn cho thấy có sự trái ngược, đối nghịch với một câu hay mệnh đề về thời gian trước đó. các trạng từ chỉ quan điểm hay nhận xét , bình luận (e.g. luckily,officially, presumably) cũng có khả năng đứng ở vị trí này khi muốn nhấn mạnh nhiều gì con người sắp nhận định tới . Từ vựng tiếng anh.

Hãy so sánh các câu sau:

Two of the workers were sacked, and, as a result, everybody went on strike.
We invited all the family. However, not everyone could come.
The weather will stay fine today, but tomorrow it will rain.
Initially, his condition remained stable, but over the last few weeks it has deteriorated.
Margaret ran the office, although, officially, Trevor was the manager.
I havent made any plans yet, but presumably youll want to show her around London

2> Vị trí giữa câunhiều phó từ dùng để gây sự chú ý tới sự xem xét vào một điều gì đó (e.g just, even), phụ từ chỉ tần số vô tận , không phải xác định cụ thể (e.g. often, always,never) và phó từ chỉ mức độ (đưa ra tới đâu), năng lực xảy ra (e.g probably, obviously, clearly, completely, quite, almost) đều phù hợp ở vị trí này. Xin chú ý là khi động từ khuyết thiếu – auxiliary verbs (e.g. is, has, will, was) được dùng, phụ từ thường được dùng đứng giữa động từ khuyết thiếu và động từ chính trên câu.

Hãy so đo nhiều câu sau:

Shes been everywhere – shes even been to Tibet and Nepal.

Tom wont be back yet, but Ill just see if Brendas home. Ill give her a ring.

My boss often travels to Malaysia and Singapore but Ive never been there.

Have you finished yet? I havent quite finished. Ive almost finished.

Shes obviously a very bossy woman. ~ I completely agree!

3> Vị trí cuối câu:phụ từ chỉ thời kỳ và tần số có xác định (e.g. last week, every year), trạng từ chỉ cách làm (adverbs of manner) khi các bạn muốn tập kết vào cách làm một việc gì đó được làm (e.g. well, slowly, evenly) và phó từ chỉ nơi chốn (e.g. in the countryside, at the window) thường được nêu lên ở cuối câu.

Hãy so đo những câu sau:

I had a tennis lesson last week, but Im usually travelling in the middle of the month, so I dont have a lesson every week.

I chewed the food slowly because it hadnt been cooked very well.

She was standing at her window, looking out at her children who were playing in the garden.

Xin lưu ý là khi có trên một phó từ được dùng sẽ trình tự của nó thường theo thứ tự sau: cách làm (manner), nơi chốn (place), thời kỳ (time):

They played happily together in the garden the whole afternoon.

We had some really interesting news last night. Johns been offered a job in Australia. Hes absolutely delighted.

I bought an incredibly expensive dress last week which fits me perfectly. But John says I shouldnt wear it. He says its too tight.

Một ngoại lệ với nguyên tắc này là với phó từ enough. Từ này được nêu ra ngay sau tính từ hoặc phụ từ mà nó bổ nghĩa:

I got up quite early but not early enough to eat a good breakfast.

Một tính từ luôn bổ nghĩa cho một danh từ và chỉ một danh từ, nó thì đứng trước danh từ được bổ nghĩa.

ở trên anh văn , có độc nhất một tính từ đứng sau danh từ: galore = rất nhiều , phong phú, dồi dào. VD: There were errors galore in the final test.

Tính từ cũng đứng sau các đại từ phiếm chỉ (something, anything, anybody…)

 • VD 1: It’s something strange.
 • VD 2: He is sb quite unknown.

Một phó từ thì bổ nghĩa cho một động từ, một tính từ hoặc một phụ từ khác.

 • VD 1: Rita drank too much.
 • VD 2: I dont play tenis very well.

Adj + ly = Adv. Nhưng phải cẩn thận , vì một số tính từ cũng có tận cùng là đuôi ly (lovely, friendly). trạng từ của những tính từ này được cấu tạo bằng cách như sau: in a + Adj + way/ manner

 • VD: He behaved me in a friendly way.

– một ít nhiều phó từ có cấu tạo đặc biệt: so, very, almost, soon, often, fast, rather, well, there, too. rất nhiều phó từ này đáp cho câu hỏi how.

– ngoài ra còn số ít những cụm từ cũng được coi là phụ từ , nó bao gồm một giới từ khai mạc với rất nhiều danh từ đi sông để chỉ: địa điểm (at home), thời kỳ (at 5 pm), phương tiện (by train), cảnh huống , hành động (in a very difficult situation). tất cả những cụm này đều được xem là trạng từ .

– Vị trí của phụ từ trên câu tương đối thoải mái và phức tạp, qui luật: Nếu chưa biết đưa ra phó từ ở đâu mãi vị trí đều đặn bởi nó ở cuối câu, đặc biệt các phụ từ đuôi ly.

– những phụ từ và cụm trạng từ làm bổ ngữ đứng cuối câu theo trật tự như sau: chỉ phương pháp hành động-chỉ địa điểm-chỉ giai đoạn -chỉ phương tiện hành động-chỉ cảnh huống hành động.

– chẳng phải bao giờ một phụ từ hoặc một cụm trạng từ được xen vào giữa động từ và tân ngữ.

– Nếu ở trong câu không có trạng từ nào khác ngoài phó từ chỉ giai đoạn sẽ đưa nó lên đầu câu.

 • VD: In 1980, He graduated and found a job.

– nhiều trạng từ chỉ tần số như: always, sometimes, often… sẽ đứng trước động từ hành động nhưng đứng sau động từ to be.

 • VD 1: The president always comes in time.
 • VD 2: The president is always in time.

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088