Học 50 trạng từ thiết yếu trong Toeic

Bài 1/3 : Cần nhớ 15 từ

recently( adverb )

['ri:sntli]

gần đây, mới đây

Ví dụ:

 • I recently started tennis.
 • Gần đây tôi đã bắt đầu chơi quần vợt.
increasingly( adverb )

[ɪnˈkriːsɪŋli]

ngày càng

Ví dụ:

 • Mary became increasingly forgetful.
 • Mary đã trở thành ngày càng hay quên.
exactly( adverb )

[ig'zæktli]

chính xác

Ví dụ:

 • You predict exactly.
 • Bạn đã đoán đúng rồi.
briefly( adverb )

['bri:fli]

ngắn gọn

Ví dụ:

 • This was discussed briefly above.
 • Điều này đã được thảo luận ngắn gọn ở trên.
anxiously( adverb )

['æηk∫əsli]

lo lắng

Ví dụ:

 • She scanned his face anxiously.
 • Bà ta dò xét khuôn mặt ông ta đầy lo lắng.
brightly( adverb )

['braitli]

rực rỡ

Ví dụ:

 • The sun is shining brightly.
 • Mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
formally( adverb )

['fɔ:mlli]

chính thức

Ví dụ:

 • I formally challenge you.
 • Tôi chính thức thách đấu bạn.
broadly( adverb )

['brɔ:dli]

rộng rãi

Ví dụ:

 • I like a broadly - base curriculum.
 • Tôi thích một chương trình học gồm nhiều môn.
completely( adverb )

[kəm'pli:tli]

hoàn toàn

Ví dụ:

 • Life changed completely.
 • Cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi.
apparently( adverb )

[ə'pærəntli]

hình như

Ví dụ:

 • Apparently he OD'd on sleeping pills.
 • Hình như anh ấy dùng thuốc ngủ quá liều.
significantly( adverb )

[sig'nifikəntli]

một cách đáng kể

Ví dụ:

 • Profits have risen significantly.
 • Lợi nhuận tăng một cách đáng kể.
similarly( adverb )

['similəli]

tương tự, giống nhau

Ví dụ:

 • The two boys dress similarly.
 • Hai thằng bé ăn mặc giống nhau.
strongly( adverb )

[ˈstrɔːŋli]

mạnh mẽ

Ví dụ:

 • I strongly recommend this one.
 • Tôi mạnh dạn giới thiệu cái này.
sincerely( adverb )

[sin'siəli]

một cách chân thành

Ví dụ:

 • She said sincerely.
 • Cô ấy nói một cách chân thành.
dramatically( adverb )

[drə'mætikəli]

đột ngột

Ví dụ:

 • His attitude changed dramatically.
 • Thái độ của anh ấy đã thay đổi một cách đột ngột.

Danh sách các bài học

BÌNH LUẬN

Đăng ký
Thông báo cho
1 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem Tất Cả Bình Luận
Zanaking
Quản trị viên
Zanaking
2 Năm Trước đó

Có lỗi ở đâu báo AD biết nhé ! Vào mục báo lỗi thông báo cho AD giúp ! Chúc các bạn học tốt !

0938 45 1088

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x