Từ vựng chuyên ngành kế toán

Bài 1/20 : Cần nhớ 15 từ

collect( verb )

[kə'lekt]

thu hồi (nợ); thu thập

Ví dụ:

 • To collect all monies due.
 • Thu hồi tất cả các món tiền đến hạn phải trả.
discount( noun )

['diskaunt]

chiết khấu; giảm giá

Ví dụ:

 • How much is the discount?
 • Chiết khấu là bao nhiêu?
consumer( noun )

[kən'sju:mə]

người tiêu dùng

Ví dụ:

 • Consumer goods are everywhere.
 • Hàng tiêu dùng có ở khắp nơi.
cost( noun )

[kɔst]

chi phí

Ví dụ:

 • Is cost a problem?
 • Chi phí là một vấn đề phải không?
error( noun )

['erə]

lỗi, sai sót

Ví dụ:

 • I fixed this error.
 • Tôi đã khắc phục xong lỗi này.
debate( verb )

[di'beit]

tranh luận, bàn cãi

Ví dụ:

 • There will be a debate.
 • Sẽ có phần tranh luận.
exceed( verb )

[ik'si:d]

vượt trội

Ví dụ:

 • Don't exceed the prescribed dose.
 • Không được dùng quá liều đã chỉ định.
offset( verb )

['ɔ:fset]

bù đắp

Ví dụ:

 • Donations to charities can beoffset against tax.
 • Tiền thuế có thể bù lại cho khoảng quyên góp từ thiện.
domestic( adjective )

[də'mestik]

trong nước; nội trợ

Ví dụ:

 • I like domestic films.
 • Tôi thích phim trong nước.
facility( noun )

[fə'siliti]

phương tiện

Ví dụ:

 • His facility for language study is astonishing.
 • Phương tiện học ngôn ngữ của anh ta thật đáng ngạc nhiên.
transfer( verb )

[træns'fə:]

chuyển đi

Ví dụ:

 • I'll transfer your call.
 • Tôi sẽ chuyển máy cho bạn.
accompany( verb )

[ə'kʌmpəni]

đi cùng, đi kèm

Ví dụ:

 • The employee must accompany family member.
 • Nhân viên phải đi cùng với thành viên gia đình.
achieve( verb )

[ə't∫i:v]

đạt được

Ví dụ:

 • Achieve greatness in one's lifetime
 • Đạt được sự cao thượng trong cuộc đời mình.
inform( verb )

[in'fɔ:m]

khai báo, báo tin

Ví dụ:

 • I beg to inform you.
 • Tôi xin trân trọng báo tin để ngài rõ.
long-term( adjective )

['lɔηtə:m]

dài hạn; lâu dài

Ví dụ:

 • We expect long - term cooperation.
 • Chúng tôi mong hợp tác lâu dài.

Danh sách các bài học

BÌNH LUẬN

Đăng ký
Thông báo cho
1 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem Tất Cả Bình Luận
Zanaking
Quản trị viên
Zanaking
2 Năm Trước đó

Có lỗi ở đâu báo AD biết nhé ! Vào mục báo lỗi thông báo cho AD giúp ! Chúc các bạn học tốt !

0938 45 1088

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x