Học ngữ pháp ngoại ngữ

Học ngữ pháp ngoại ngữ : How many times – How long Bài viết thuộc chủ đề: Học anh văn > Ngữ pháp tiếng anh

Bạn cũng có thể đăng ký khoá học tiếng anh cho người mất cơ bản để nắm vững 3000 từ tiếng anh thông dụng  trong vòng 1 tháng.

Hỏi: Tôi hay phạm cùng một lỗi khi chắc chắn tiếng anh . Tôi thường lúng túng khi nào luôn dùng How many times và khi nào dùng How long. chỉ giúp đỡ tôi cách dùng?

đáp : How long…? được dụng để nêu ra câu hỏi về khoảng giai đoạn – bao dài lâu .

Hãy xem nhiều ví dụ sau:

 • How long have you been waiting? Only for a minute or two.
 • How long have they been married? Oh, for a very long time. More than 25 years.
 • How long will the concert last? It should be over by ten o clock, I think.
 • How long was your stay in Malaysia? The project lasted for two years, but I was there for two and a half years.
 • How long have you been living in this house? For 12 years now, ever since my mother died.
 • How much longer can you stay? Not much longer. For another ten minutes perhaps. I have to be home before midnight.
 • Xin xem xét cấu trúc này thường được dùng với giới từ “for” hoặc “since” ở trên câu đáp .

How long…? cũng được dụng để hỏi về độ dài được đo đạc của một vật gì đó. dưới đây là một ít thí dụ :

 • How long was the wedding dress? It was very short, knee-length really.
 • I see you are growing your hair. How long do you want it to be? Shoulder-length at least.

Nếu chúng ta dùng cấu trúc câu How many times…?, ta hỏi về con số cụ thể mỗi lần một việc gì xảy ra. Hãy xem những thí dụ sau:

 • How many times have you read that book? At least ten times. I really like it.
 • How many times did you visit them last summer? Almost every weekend.
 • How many times did the phone ring last night? We must have had about twenty calls.
 • How many times have I told you not to play football in the garden?

Xin lưu ý kiến trúc How often…? thường được dùng liên tục hơn cấu trúc How many times…? Khi con người dùng cấu trúc này các bạn hỏi một việc gì đó xảy ra thường ngày như thế nào. không giống How many times…? vốn thường được dùng để phát biểu cho đến những dịp ở quá vãng ,

How often…? được dùng để nhận định với nhiều tình huống ở trong quákhu , bây giờ và mai sau . Hãy xem những thí dụ sau:

  • How often do you plan to play tennis this summer? As often as possible. Every day, if I can.
  • How often will you visit your mother in hospital? I shall try to visit at least once a week.
  • How often did you go to the cinema when you were young? Every weekend, without fail. There was no television then.
  • How often do you go to the big supermarket to do your shopping? Not very often. Perhaps once a month.
  • When you lived in London, how often did you go to the theatre? We used to go three or four times a year – something like that.

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088