đại danh từ quan hệ và các điều cần chú ý

Các mệnh đề ở anh văn được nối với nhau bằng nhiều đại danh từ . cho nên , đại từ đóng vai trò cực kỳ quan trọng, bài viết dưới đây chỉ ra đại danh từ quan hệ và nhiều điều cần chú ý . rất nhiều đại danh từ quan hệ trên tiếng anh với 3000 từ tiếng anh thông dụng :

1. WHO: – làm chủ từ ở trong mệnh đề quan hệ
– thay thế cho danh từ chỉ người
….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM:

– làm túc từ cho động từ ở trên mệnh đề quan hệ
– thay thế cho danh từ chỉ người
…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH:

– làm chủ ngữ hoặc túc từ ở mệnh đề quan hệ
– thay thế cho danh từ chỉ vật
….N (thing) + WHICH + V + O
….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT:

– có thể thay thế cho vị trí bởi who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định
* rất nhiều trường hợp thường dùng “that”:
– khi đi sông những hình thức so sánh nhất
– khi đi đồng rất nhiều từ: only, the first, the last
– khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật
– khi đi sau những đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* rất nhiều trường hợp không dùng that:

– trên mệnh đề quan hệ không phải xác định
– sau giới từ

5. WHOSE:dùng để chỉ có được cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho rất nhiều từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s
…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

1.Khi nào dùng dấu phẩy ?

Khi danh từ đứng trước who, which, whom… là:

+ Danh từ riêng, tên

Ha Noi, which ….

Mary, who is …

+ Có this, that, these, those đứng trước danh từ:

This book, which….

+ Có có được đứng trước danh từ:

My mother, who is ….

+ Là vật độc nhất ai cũng biết: (Sun (thái dương ), moon (mặt trăng) The Sun, which …

 

2. đặt dấu phẩy ở đâu?

– Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa mãi dùng 2 dấu phẩy nêu ra ở đầu và cuối mệnh đề

 

My mother, who is a cook, cooks very well

– Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối sẽ dùng một dấu phẩy nêu lên ở đầu mệnh đề,cuối mệnh đề dùng dấu chấm.

This is my mother, who is a cook .

 

3. Khi nào lược bỏ đại danh từ quan hệ WHO, WHICH, WHOM…

– Khi nó làm túc từ và phía trước nó không phải có dấu phẩy, chẳng phải có giới từ (whose chẳng phải được bỏ) This is the book which I buy.

 

các bạn thấy which là túc từ (chủ ngữ là I, động từ là buy), phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi: -> This is the book I buy. This is my book, which I bought 2 years ago.

Trước chữ which có dấu phẩy nên chẳng phải thể bỏ được. This is the house in which I live.

Trước which có giới từ in nên cũng không phải bỏ which đựơc. This is the man who lives near my house. Who là chủ từ (của động từ lives) nên không phải thể bỏ nó được.

4. Khi nào không phải ĐƯỢC dùng THAT: – Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ: This is my book, that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy – phải dùng which. This is the house in that I live. (sai) vì phía trước có giới từ in – phải dùng which

5. Khi nào bắt buộc dùng THAT – Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên ở trong đó vừa có người vừa có vật. The man and his dog that…. That thay thế cho: người và chó

 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088