Cách cho biết về lý do nghỉ việc bằng anh văn

Phỏng vấn xin việc bằng ngoại ngữ : Cách xác nhận về lý do nghỉ việc – Đây là bài viết thuộc chuỗi bài về nhiều cảnh huống nói chuyện anh văn thông dụng bởi chuyên mục anh văn cho người đi làm bởi Kenhtuyensinh.vn mời các bạn đọc đều đặn bám sát, bên cạnh đó bạn cũng nên học từ vựng tiếng anh nhiều để dịch được nhiều bài đọc sát hơn.

Cách cho biết về lý do nghỉ việc bằng anh văn

A: So have you worked in your present company for 4 years? / Vậy anh đã làm ăn ở công ty ngày nay được 4 năm rồi?

B: Yes, I have / Vâng, đúng vậy

A: Why do you want to resign? / vì sao anh muốn thôi việc?

B: As you know, I serve as a secretary in my present company. I really want to look for a more challenging opportunity / Như ông biết đó, tôi làm thư kí ở doanh nghiệp hiện nay của tôi. Tôi thực sự muốn tìm 1 thời cơ thách thức hơn.

A: Don’t you like the present work? / Anh chẳng phải thích việc làm ngày nay sao?

B: I like the work, but the salary is too small, as a man I really want to give my wife and my little daughter a better life / Tôi thích việc làm đó, nhưng lương bổng quá ít. Là đàn ông, tôi thật sự mong muốn cho vợ và con gái của tôi 1 sinh sống tốt đẹp hơn.

A: So you decide to leave? / vì thế anh mong muốn nghỉ việc?

B: Yes, and my present job is similar to what you advertised in the Monday’s newspaper / Vâng, và việc làm hiện tại bởi tôi giống như như nhiều gì ông đã PR trên tờ báo ra ngày thứ hai

A: That’s reason for your choosing our opportunity? / Đó là lý do để anh lựa chọn xí nghiệp của chúng tôi à?

B: Yes, as my experience is closely related to this job / Phải, vì kinh nghiệm làm việc bởi tôi liên tưởng chặt chẽ đến với việc làm này

A: Sure! I believe you can. Does your boss know you are leaving? nhận định vậy! Tôi tin anh làm được. Sếp của anh có biết anh sắp nghỉ việc chẳng phải ?

B: Yes, he understands me and would like to be my referee / Có, ông ấy nắm tôi và muốn là người giới thiệu tôi.

 

Cách đưa ra về lý do nghỉ việc khi phỏng vấn xin việc bằng ngoại ngữ

1/ How many days were you absent from work last year? Why? / Năm ngoái anh đã nghỉ làm bấy nhiêu ngày? vì sao ?

 

A: I took 5 days off last year, which were all sick days / Năm ngoái tôi nghỉ 5 ngày, đều là rất nhiều ngày tôi bị bệnh

B: I was absent from work for 4 days last year. I went to my grandmother’s funeral, and I had a bad fever that put me in bed for 3 days. I missed very little work. The year before I only missed 2 days / Năm ngoái tôi nghỉ làm 4 ngày. Tôi dự lễ tang bởi bà tôi, và tôi đã bị sốt nặng đến nỗi tôi đã nằm 3 ngày. Tôi ít khi nghỉ làm. Năm kia tôi chỉ nghỉ 2 ngày. lưu ý : ta đang xem những mẫu câu nhận định phổ biến khi phỏng vấn xin việc bằng anh ngữ – đây là 1 phần nội dung ở trong khóa học kỹ năng phỏng vấn xin việc làm tại cổng giáo dục online Academy.vn.

2/ Tell me about your previous bosses / Hãy chắc chắn cho tôi biết về nhiều ông chủ trước đây bởi anh

A: My last boss worked very hard. He never left the office before his subordinates. He was demanding of us, but he was always quite fair. Even though he was a hard worker, he dind’t work on holidays because he was active at outdoor sports such as tennis in the summer and skiing in the winter. He was energetic, and I liked his attitude / Ông chủ trước đây của tôi làm ăn chắc chắn là không lười biếng . O6ng ấy chẳng phải bao giờ rời văn phòng trước cấp dưới . Ông ấy yêu cầu phải nói là những ở chúng tôi, nhưng ông ấy sẽ công bằng . mặc dầu ông ấy là người làm việc chăm, nhưng ông ấy không phải làm vào những ngày nghỉ vì ông cực kỳ tích cực tham dự rất nhiều môn thể thoai ngoài trời như tennis vào mùa hạ và trượt tuyết vào mùa đông . Ông ấy hoàn toàn năng nổ và tôi khá thích thái độ bởi ông ấy.

 

3/ What do you think of your current boss? Anh thấy ông chủ hiện giờ bởi ông thế nào?

A: My current supervisor is a personable and highly trained individual. I have the utmost respect for his qualifications and his supervisory style. He treats supervisions as a dialogue in wich both parties continue to learn. His wonderful sense of humor helps keep staff morale up. Campassion and fairness are also qualities he possess / Cấp ở trên hiện giờ của tôi là 1 người dễ dàng mến và có chuyên trị tốt. Tôi luôn luôn thán phục rất nhiều bằng cấp và phong cách quản lý bởi ông ấy. Ông ấy xem những công tác quản lý là 1 cuộc hội thoại mà ở trong đó cả 2 bên chẳng phải ngừng học hỏi. Tính khôi hài cực kì bởi ông ấy giúp tinh thần bởi nhân viên mãi hưng phấn.Ông ấy cũng có lòng thương người và sự công bằng .

 

A: Why do you decide to change your job? / vì sao anh mong muốn chuyển mình việc làm bởi anh?

B: Because my present job is out of my field and expertise. Since my major is international baking, I really hope to work at a bank / bởi vì việc làm hiện nay bởi tôi không đúng ngành của tôi. Vì chuyên ngành chuyển nhượng bởi tôi là giao dịch ngân hàng quốc tế, tôi thật sư trông chờ được làm ăn ở bank . bạn nên đọc thêm về bài viết: Cách giới thiệu bản thân bằng anh văn để biết cách nhận định về thế mạnh cũng như các kỹ năng mềm mà chúng ta có trên phần này.

A: Then, what’s the reason for your application for our bank since it is a new establishment in Shanghai? / Thế luôn lý do gì khiến anh nộp đơn đến bank của chúng tôi vì đó là 1 cơ sở mới ở Thượng Hải?

B: Because your bank is a new one, I think I’ll be given more opportunities , and the working conditions and surroundings are so excellent here / Chỉ vì ngân hàng bởi bà là ngân hàng mới, tôi suy nghĩ tôi thì có rất nhiều thời cơ hơn, và hoàn cảnh làm ăn và môi trường xung quanh đây luôn luôn tuyệt trần

A: It certainly is. But the work is also very hard / nhận định vậy. Nhưng việc làm cũng phải nói là gặp khó

B: I expect to work hard, madam / Thưa bà, tôi mong được làm ăn siêng năng

A: You even don’t mind going on frequently business trip? Thậm chí anh chẳng phải quản ngại việc đi công tác đều đặn sao?

B: No, I enjoy traveling / không phải ạ, tôi thích đi đây đi đó

A: If you were hired, when would it be convenient for you to begin to work? / Nếu anh được tuyển dụng , bắt đầu làm việc khi nào luôn tiện lợi cho anh?

B: I’ll start to work tomorrow if you like / Nếu bà muốn, tôi sẽ bắt đầu làm việc ngay mai sau ạ

Cách chắc chắn về công trình và vị trí công việc mọi người đang ứng tuyển

1/ What particularly are you most interested in about this company? Điều gì về xí nghiệp làm anh đặc biệt mong mỏi ?

A: I have learned through the corporate information introduced in the media that your company has a good product and a b national service network, which is essential for service for customers spread out across the country. I know from experience that having a good product is not enough to be successful in the market -place. What is more important in this changing economy is providing service for the customer, which your company is doing an excellent job at. / Tôi được biết qua thông báo của cơ quan được giới thiệu ở trong phương tiện thông báo dân chúng rằng xí nghiệp ông có 1 công trình tốt, và 1 màng lưới phục vu toàn quốc mạnh, chủ dở là phục vụ cư dân torng cả nước. Theo sự trải nghiệm , tôi biết rằng có công trình tốt sẽ chưa đủ để thành công ở thương trường. Điều quan trọng hơn trong nền kinh tế đang biến đổi này là mua bán dịch vụ cho khách hàng , mà xí nghiệp ông đang làm phải nói là tốt.

B: I am most interested in working in one of hotels abroad. I know you have a b presence in Australia, which is a country that I have always wanted to work in. I believe that companies with international presences are more advanced companies, and I would like to work at such an advanced company. / Tôi chắc chắn là muốn làm việc tại 1 ở trong các khách sạn của ông ở ngoại quốc . Tôi sẽ thích có cơ hội làm việc ở nước ngoài . Tôi biết xí nghiệp ông có vị trí vững mạnh ở Úc, 1 đất nước mà tôi sẽ muốn làm việc ở đó. Tôi cho rằng rất nhiều cơ quan có mặt ở nước ngoài đều là những cơ sở tiến bộ hơn, và tôi muốn làm ăn ở 1 cơ sở tiến bộ như vậy.

2/ Which of our products is your most favourite? Anh thích nhất tác phẩm nào bởi cơ quan chúng tôi?

A: My favourite product is your fully automated digital book because it is handy and easy to read. It is also helpful for publishers and new authors. Traditional publishers rarely select books written by unknown authors given the limited potential demand. By adopting the digital book technology, the publisher doesn’t need to carry a large paper book inventory, and avoid the high risk to cash flow shortages./ tác phẩm tôi thích nhất là cuốn sách kĩ thuật số rất chi là tự động bởi cơ quan ông vì nó dễ dàng sử dụng và đơn giản đọc. Nó cũng hữu ích cho những nhà xuất bản và những tác giả mới vào nghề. nhiều nhà xuất bản truyền thống hiếm khi chọn lựa rất nhiều cuốn sách do các tác giả chưa nổi danh sáng tác vì số lượng bạn đọc ít. Bằng cách dùng kỹ nghệ của sách kĩ thuật số, nhà xuất bản chẳng phải cần phải mang 1 sổ kiểm kê khổ giấy lớn, và tránh được nguy cơ cao bị thiếu hụt tiền mặt.

B: My favourite product is your fully automated digital book because it enables me to buy a new book and read it anywhere in the world. All I have to do is connect to the internet, and I can download whatever I want to read. This can be convenient when I at home in California, and it is incrediable when I elsewhere in the world,far from English language books / sản phẩm tôi thích nhất là cuốn sách kỹ thuật số hết sức tự động của cơ sở ông vì tôi có khả năng mua 1 cuốn sách mới và đọc nó ở bất cứ nơi nào trên thế giới . Việc duy nhất tôi phải làm là di chuyển internet , và có thể tải xuống bất kể cái gì tôi muốn đọc. Điều này rất tiện dụng khi tôi ở nhà tại California, nhưng không thể tin được là nó cũng tiện lợi khi tôi ở nơi nào khác ở thế giới , mà nơi đó không hề có sách anh văn.

3/ What do you want to achieve in your next job? / Anh muốn đạt được điều gì ở trong công việc sắp đến với ?

A: I would like to work closely with my collegues and exhcnage honest opinions in building up a customer–oriented servicing team / Tôi muốn hợp tác nghiêm ngặt với đồng sự của tôi và thảo luận quan điểm chân thực để xây dựng 1 đội ngũ sẵn sàng phục vụ khách hàng

B: I want to make a difference. I don’t want to be a cog in a machine. I want to have responsibility and be able to make a real difference. Ideally I would like a job where I can help people. I am flexible in how I do this, but it is very important to me that I help people / Tôi muốn làm 1 việc khác lạ. Tôi không phải muốn làm 1 người giữ 1 nhiệm vụ bình thường , khiêm tốn. Tôi muốn nhận lãnh trách nhiệm và có thể làm 1 việc thật sự có ý nghĩa.khẳng định 1 cách lý tưởng sẽ tôi muốn có 1 việc làm mà tôi có khả năng hỗ trợ người khác. Tôi luôn luôn linh hoat với cách làm ăn này. Nhưng với tôi trợ giúp người khác là luôn luôn quan trọng.

 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088