CÁCH LY CỘNG ĐỒNG

VÌ 01 CỘNG ĐỒNG LÀNH MẠNH !

DANH SÁCH CÁCH LY

STT Tên Người khóa Lý do
1 Nguyễn Thu Huyền Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
2 Dương Mỹ Hằng Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
3 Khánh An Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
4 Giáp Nguyễn Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
5 Phạm Diệu Hiền Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam

0938 45 1088