CÁCH LY CỘNG ĐỒNG

VÌ 01 CỘNG ĐỒNG LÀNH MẠNH !

DANH SÁCH CÁCH LY

STT Tên Người khóa Lý do
1 Dương Mỹ Hằng Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam