CÁCH LY CỘNG ĐỒNG

VÌ 01 CỘNG ĐỒNG LÀNH MẠNH !

DANH SÁCH CÁCH LY

STT Tên Người khóa Lý do
1 Minh Hằng Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
2 Tuấn Cày Thuê Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
3 Thúy Vân Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam