CÁCH LY CỘNG ĐỒNG

VÌ 01 CỘNG ĐỒNG LÀNH MẠNH !

DANH SÁCH CÁCH LY

STT Tên Người khóa Lý do
1 Minh Hằng Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
2 Tuấn Cày Thuê Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
3 Thúy Vân Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
4 Ngọc Mai Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
5 huỳnh lê thảo vy Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
6 Quỳnh QueeNn Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
7 Linh Sương Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
8 Đô Cận Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
9 Ái Như Phạm Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam
10 Phan Ánh Vân Thốt Nốt Nghi ngờ gian lận, Spam