600 từ thông dụng trình độ nâng cao

Bài 1/40 : Cần nhớ 15 từ

accordance ( verb )

[ə'kɔ:dəns]

theo đúng như, theo như

Ví dụ:

 • Please mark in strict accordancewith our instructions.
 • Xin hãy đóng dấu theo đúng các chỉ dẫn của chúng tôi.
obsess( verb )

[əb'ses]

ám ảnh

Ví dụ:

 • Obsess on your image!
 • Ám ảnh bởi chính hình ảnh bản thân!
plot( noun )

[plɔt]

âm mưu

Ví dụ:

 • She has a Machiavellian plot.
 • Bà ta có một âm mưu gian xảo.
nurture( verb )

['nə:t∫ə]

bồi dưỡng

Ví dụ:

 • My dad did all he could to nurtureand teach me what he knew.
 • Cha tôi đã làm mọi thứ để có thể nuôi dưỡng và dạy tôi về những điều ông biết.
upmarket( adjective )

[ʌpmɑ:kit]

cao cấp, sang trọng

Ví dụ:

 • They were all smiles as they buckled up after their meal atupmarket restaurant.hạng sang.
 • Họ đã rất vui sướng khi bắt tay vào làm sau bữa ăn tại nhà hàng
harsh( adjective )

[hɑ:∫]

cay nghiệt, khắc nghiệt

Ví dụ:

 • Mangrove trees survive harshnatural conditions.
 • Cây đước tồn tại trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.
mainstream( noun )

['meinstri:m]

chính quy, chính thức

Ví dụ:

 • We also examined several othermainstream devices.
 • Chúng tôi cũng kiểm tra một số thiết bị chính khác.
sequence( noun )

['si:kwəns]

chuỗi

Ví dụ:

 • Learn Importing a sequence of still images.
 • Hãy học cách nhập một chuỗi các hình ảnh tĩnh.
white-collar( adjective )

['wait'kɔlə]

công chức

Ví dụ:

 • I want to be a white - collar worker.
 • Tôi muốn trở thành nhân viên văn phòng.
dedication( noun )

[kən'demnəbl]

cống hiến

Ví dụ:

 • His dedication to the company is great.
 • Cống hiến của anh ta cho công ty là rất lớn lao.
serve( verb )

[sə:v]

đáp ứng, phục vụ

Ví dụ:

 • Shall I serve?
 • Tôi xin phép được phục vụ quý khách?
address( noun )

[ə'dres]

địa chỉ

Ví dụ:

 • What's your address?
 • Địa chỉ nhà bạn là gì?
demanding( adjective )

[di'mɑ:ndiη]

đòi hỏi cao

Ví dụ:

 • It's a demanding schedule.
 • Đó là chương trình đòi hỏi nhiều nỗ lực.
eligible( adjective )

['elidʒəbl]

đủ tư cách

Ví dụ:

 • He was eligible for a promotion.
 • Anh ta đủ tư cách với sự đề bạt.
tackle( verb )

['tækl]

giải quyết, khắc phục

Ví dụ:

 • Some people tackle the difficult jobs first.
 • Một số người tìm cách giải quyết các việc khó trước.

Danh sách các bài học

BÌNH LUẬN

Đăng ký
Thông báo cho
1 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem Tất Cả Bình Luận
Zanaking
Quản trị viên
Zanaking
3 Năm Trước đó

Có lỗi ở đâu báo AD biết nhé ! Vào mục báo lỗi thông báo cho AD giúp ! Chúc các bạn học tốt !

0938 45 1088

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x