1100 từ thông dụng trong Toeic

Bài 1/73 : Cần nhớ 15 từ

accept( verb )

[ək'sept]

chấp nhận

Ví dụ:

 • We accept your proposal.
 • Chúng tôi chấp nhận đề nghị của bạn.
balance( n )

['bæləns]

số dư

Ví dụ:

 • The balance will be paid within one week
 • Số tiền còn lại sẽ được trả trong vòng một tuần
candidate( n )

['kændidit]

Ứng viên

Ví dụ:

 • I will blackball this candidate.
 • Tôi sẽ không bầu cho ứng cử viên này
access( verb )

['ækses]

truy cập

Ví dụ:

 • I cannot access internet.
 • Tôi không thể truy cập internet được
background( noun )

['bækgraund]

tiểu sử

Ví dụ:

 • What's your educational background?
 • Quá trình học tập của anh thế nào?
campaign( noun )

[kæm'pein]

chiến dịch

Ví dụ:

 • Which campaign?
 • Chiến dịch nào?
chair( verb )

[t∫eə]

chủ trì

Ví dụ:

 • to chair a conference
 • chủ trì một hội nghị
deal( noun )

[di:l]

thỏa thuận

Ví dụ:

 • we did a deal with the management on overtime
 • chúng tôi đã thoả thuận với ban giám đốc về giờ làm thêm
employment( noun )

[im'plɔimənt]

việc làm

Ví dụ:

 • You can find employment easily.
 • Bạn có thể tìm được việc làm dễ dàng.
guide( verb )

[gaid]

hướng dẫn

Ví dụ:

 • Who do you guide?
 • Bạn hướng dẫn ai?
handle( verb )

['hændl]

xử lý

Ví dụ:

 • We handle family matter.
 • Chúng tôi xử lý vấn đề gia đình.
improve( verb )

[im'pru:v]

cải thiện

Ví dụ:

 • It will improve.
 • Nó sẽ cải thiện.
job description( noun )

['dʒɔbdis'krip∫n]

mô tả công việc

Ví dụ:

 • This is my job description.
 • Đây là mô tả công việc của tôi.
leadership( noun )

['li:də∫ip]

khả năng lãnh đạo

Ví dụ:

 • try to show leadership in this term in office !
 • hãy chứng tỏ khả năng lãnh đạo trong nhiệm kỳ này!
objective( noun )

[ɔb'dʒektiv]

mục tiêu

Ví dụ:

 • Everest is the climber's next objective.
 • Everest là một mục tiêu tiếp theo của nhà leo núi.

Danh sách các bài học

BÌNH LUẬN

Đăng ký
Thông báo cho
1 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem Tất Cả Bình Luận
Zanaking
Quản trị viên
Zanaking
3 Năm Trước đó

Có lỗi ở đâu báo AD biết nhé ! Vào mục báo lỗi thông báo cho AD giúp ! Chúc các bạn học tốt !

0938 45 1088

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x